Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 01/2020

TT Thời gian Địa điểm Đơn vị chủ trì Điện thoại liên hệ Số lượng dự kiến
tiếp nhận (đơn vị máu)
01 03/01/2020 Nhà Văn hóa huyện Đakrông BCĐ VĐHMTN
huyện Đakrông
0985.108.910
(Anh Phương)
350
02 10/01/2020 Trung tâm thi đấu Thể dục Thể thao huyện Hướng Hóa BCĐ VĐHMTN
huyện Hướng Hóa
0987.447.767
(A. Minh)
700
03 12/01/2020 Hội trường UBND thành phố Đông Hà Hội LHTN tỉnh 0916.193.345
(A. Dương)
350
04
 
16/01/2020 Nhà Thi đấu huyện Vĩnh Linh BCĐ VĐHMTN huyện Vĩnh Linh 0915.818.525
(A. Toản)
400