Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 7/2018

TT Thời gian Địa điểm Đơn vị chủ trì Điện thoại liên hệ Số lượng dự kiến
tiếp nhận (đơn vị máu)
01 04/7/2018 Nhà văn hóa huyện Triệu Phong
BCĐ VĐHMTN
huyện Triệu Phong
0917.262.909
(A. Kiên)
300
02 7/7/2018 Nhà Thiếu nhi tỉnh BCĐ VĐHMTN
TP. Đông Hà
0913.174.389
(A. Dũng)
450
03 24/7/2018 Nhà Thi đấu huyện Vĩnh Linh BCĐ VĐHMTN huyện Vĩnh Linh 0915.818.525
(A. Toản)
450
04
 
31/7/2018 Nhà Văn hóa huyện Gio Linh BCĐ VĐHMTN huyện Gio Linh 0919.390.111
(A. Luật)
500